Utökat föreningsbidrag för flyktingmottagande

Föreningsbidragets syfte

Förebygga sociala problem och bidra till en sammanhållen stad genom frivilligbaserade insatser för att inkludera flyktingar och asylsökande i det svenska samhället.

Krav på ansökan

Ansökan om utökat föreningsbidrag för kalenderåret 2016 ska ha inkommit till omsorgskontoret senast kl 12:00 torsdagen den 10 mars 2016. Ansökan ska göras på av omsorgskontoret tillhandahållen blankett och innehålla följande delar:

Beskrivning av den aktivitet/verksamhet som ansökan avser. Beskrivningen ska innehålla uppgifter om:

 • aktivitetens innehåll och omfattning
 • förväntat resultat
 • kostnader som bidraget ska täcka
 • samverkan med andra aktörer

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för det senast förflutna räkenskapsåret.

Krav på förening som ansöker om utökat föreningsbidrag
Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd och i vederbörlig ordning ha:

 • antagna stadgar
 • styrelse och revisorer
 • stadigvarande verksamhet
 • ordnad ekonomisk förvaltning, samt
 •  eget postgirokonto/bankgirokonto

Bidragets omfattning

Bidrag beviljas med maximalt 20 000 kronor per ansökande förening. Bidragen ska nyttjas under 2016. Om sökta medel överskrider omsorgsnämndens anslagna medel prioriteras ansökningarna enligt följande ordning:

 • Stöd till studier och språkträning för flyktingbarn
 • Upprättande av kontakter med svenska samhället för flyktingbarn
 • Upprättande av kontakter med svenska familjer och svenska samhället för nyanlända flyktingar
 • Upprättande av kontakter med svenska familjer och svenska samhället för tidigare anlända flyktingar

Samverkan med andra aktörer premieras.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 mars 2017