Föreskrifter

Stadsarkivet beslutar om utgallring av handlingar, arkivlokaler, arkivbildning med mera och fastställer dem i "Stadsarkivets föreskrifter", som förkortas LiSA-F. Här nedan finns alla giltiga föreskrifter sorterade under ämnesområden. De flesta är enbart gällande för kommunens olika förvaltningar, men några innefattar även de kommunala bolagen. Fastställda gallringsfrister kan ge en vägledning vid gallring av liknande områden.

Det är Riksarkivet som beslutar om gallring för de statliga myndigheter och fastställer gallringsfristerna i "Riksarkivets föreskrifter" och "Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter", som förkortas RA-FS resp. RA-MS.

Mer vägledning om rekommenderade gallringsfrister kan man hitta hos

a. Arkivvård, arkivbildning, arkivredovisning

b. Ekonomi- och personaladministration

LiSA 21 Bevarande och gallring av handlingar rörande upphandling LiSA-F 2004:4 Föreskrifter om gallring i räkenskapssystemet Agresso (med dokumenthanteringsplan) LiSA-F 2004:7 Stadsarkivets föreskrifter om arkivbildning rörande personalakter i Linköpings kommun fr.o.m. 1 januari 1971 LiSA 2004:10 Föreskrifter om gallring av ekonomiadministrativa handlingar utanför Agresso LiSA-F 2008:5 Föreskrifter om förtida gallring av räkenskapsinformation LiSA-F 2010:1 Föreskrifter om bevarande och gallring av allmänna handlingar i räkenskapssystemet Agresso för åren 2004-2009 (6 bilagor) LiSA-F 2010:1 bilagor.pdf LiSA-F 2010:4 Föreskrifter om utgallring av handlingar i verksamhetssystemet Procompetence LiSA-F 2013:11 Föreskrifter och allmänna råd om hantering, bevarande och gallring av ansökningshandlingar till tjänster i Linköpings kommun LiSA 2014:3 Föreskrifter om gallring i det personaladministrativa stödet Heroma med två bilagor LiSA-F 2014:3 Bilaga 1 (Innehåller beskrivning av personalprocessen) LiSA-F 2014:3 Bilaga 2 (Innehåller förklaringar till begrepp, hantering och förkortningar) LiSA-F 2014:4 Föreskrifter om gallring i räkenskapssystemet Agresso med tre bilagor LiSA-F 2014:4 Bilaga 1 (Agresso 2010) LiSA-F 2014:4 Bilaga 2 (Agresso 2011) LiSA-F 2014:4 Bilaga 3 (Agresso 2012) LiSA-F 2015:3 Föreskrifter om bildande och hantering av personalakter LiSA- F 2015:4 Föreskrifter om utgallring av testresultat vid personalrekrytering LiSA-F 2015:5 Föreskrifter om utgallring av anmälan om bisyssla

c. Nämndadministration

d. Övriga övergripande och särskilda föreskrifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 juni 2016