Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Genus


ALLA BARNS RÄTT ATT VARA SIG SJÄLVA

Det är förskolans och skolans uppdrag att se till att alla barn och elever, oavsett könstillhörighet, får pröva och utveckla sina förmågor och sina intressen. Alla barn och elever, både flickor och pojkar, har också rätt till en utbildning fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Alla barn har rätt till god hälsa, trygghet och god självkänsla. Trots det ser vi att den psykiska ohälsan hos unga ökar, vilket till stor del beror på de krav samhället ställer på hur en person ska vara, utifrån faktorer som kön och socioekonomisk bakgrund. Den problematiken måste vändas.

All pedagogisk verksamhet för alla åldrar ska genomsyras av en normkritisk medvetenhet. Redan förskolan ska fokusera på de normer och strukturer som gör att någon uppfattas som avvikande. För att arbetet ska kunna genomföras krävs genuspedagoger, fortbildning av personal i normkritiskt arbete och HBTQ, och utrymme för dem att arbeta normkritiskt. Samma förutsättningar att aktivt delta i arbetet ska gälla för fristående förskolor och skolor.

Samverkansprogram för S, MP och FP 2015-2018

Genus i förskolan och grundskolan

Skollagen och samtliga läroplaner uttrycker tydligt att förskolan och skolan har ett uppdrag att motverka könsmönster och att alla som arbetar i förskolan och skolan ska ge möjlighet för alla barn och elever att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån kön. Jämställdhet, som grundläggande demokratiskt värde, ska både gestaltas och förmedlas.

Genusobservationer

För att stötta förskola, förskoleklass och fritidshem i deras genusarbete erbjuder genuspedagogen, på Barn och Ungdomsnämndens uppdrag, observationsbesök. Verksamheten observeras utifrån fem huvudområden: 

  • Bemötande
  • Kontakt barn - vuxen
  • Talutrymme
  • Lokaler
  • Material

Därefter får personal och förskolechef/rektor en återkoppling som lyfter fram styrkor och utvecklingsområden. Dessa lyfts in i verksamhetsplanen och arbetet kopplas direkt till den egna verksamheten.

Storföreläsningar

En till två gånger per år erbjuds förskolorna en storföreläsning med externa föreläsare. Det kan vara genusforskare som berättar om de senaste rönen eller praktiker som beskriver sin verksamhet. Jämställdhet är en fråga om kunskap och ett område man måste sätta sig in i. Det får inte reduceras till en åsiktsfråga. Arbete med jämställdhet och likabehandling måste därför få ta tid, för att kunna uppnå ett bestående resultat. Pedagogerna måste bearbeta sina egna attityder och föreställningar om flickor och pojkar för att kunna arbeta genusmedvetet.

Jämställdhet

Besöksadress: Vallastadens skola, Didaktikcenter, Lärdomsgatan 32
Vallastadens skola, Didaktikcenter, Lärdomsgatan 32 på karta

Kontaktperson
Maria Hampusgård - Genuspedagog

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 januari 2018