Vill du veta mer om LHU?

Nedan har vi samlat forskning som kan vara intressant för dig som arbetar som lärare/pedagog/skolledare från förskolan upp till årskurs nio och som har ett intresse för Lärande för Hållbar Utveckling (LHU).

I filmen intill berättar förstelärarna på Tornhagsskolans F-6 hur de tillsammans med skolledning och sina kollegor arbetat för att bygga upp en samsyn kring lärande för hållbar utveckling. I fokus befinner sig elevernas intresse för en hållbar framtid och ett maximalt lärande, en undervisning som engagerar.

Hållbar utveckling - är ett begrepp som beskriver en önskvärd samhällsutveckling där det råder balans mellan 3 dimensioner, den sociala, den ekonomiska och den ekologiska.
De tre dimensionerna ska ges lika mycket tyngd och värde för att kunna utrota ojämlikhet, miljöförstöring, hunger och fattigdom på jorden och istället skapa ett tryggt och hållbart samhälle för framtida generationer.

Hållbar utveckling förutsätter ett globalt perspektiv, en långsiktighet och en helhetssyn.

 

Källa: KTH, NE

Education for Sustainable Development (ESD) - Lärande för hållbar utveckling (LHU) är en process som hjälper oss att förstå vår värld på ett bättre sätt. En process som leder till att förbättra människors liv och omgivning och människors möjlighet att utvecklas, utan att det sker på bekostnad av framtida generationers välfärd - Lärande för Hållbar Utveckling.

Lärande för hållbar utveckling (LHU) handlar om ett förhållningssätt, ett arbete som aldrig kan bli klart. Det är en process där elever och lärare genom en holistisk syn och en variation av metoder och verktyg ges förutsättningar att göra medvetna och aktiva val för en hållbar framtid. Detta för att eleven/barnet ska ges möjlighet att utveckla handlingskompetens. Att få möjlighet till att utveckla förmågan att handla för förändring, behöver undervisningen stärka och utveckla elevens förmåga att ta ställning samt att ta ansvar för beslut och handlingar.  Att arbeta med komplexa och reella frågor som går över ämnesgränserna och som berör eleverna i deras vardag skapar både engagemang och framtidstro.

Källa: GAP Roadmap SWEDESD

Definition Lärande för hållbar utveckling
Vad lärande för  hållbar utveckling innebär finns definierat i GAP (Global Action Programme on education for sustainable development, 2014), vilket är FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling. Syftet med GAP är att stödja FN's medlemsländer i att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.Målen finner ni på http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

Engelsk definition av Lärande för hållbar utveckling
"Education for Sustainable Development (ESD) empowers learners to take informed decisions and responsible actions for environmental integrity, economic viability and a just society, for present and future generations, while respecting cultural diversity. It is about lifelong learning, and is an integral part of quality education. ESD is holistic and transformational which addresses learning content and outcomes, pedagogy and the learning environment. It achieves it's purpose by transforming society."

Källa: GAP

En rad nationella och internationella dokument ger mandat och stöd åt globala hållbarhetsfrågor i skola och förskola. Den antagna Agenda 2030 och dess 17 Globala Mål (med 169 delmål) för hållbar utveckling kommer att sätta prioriteringsordningen för den globala utvecklingen under de kommande 15 åren.

Globala målen

På hemsidan Globala målen finns information om de globala målen, om respektive delmål och vad de innebär. Det håller även på att byggas upp en sida med material och inspiration för lärare och elever för att arbeta med de globala målen.

SWEDESD - Swedish International Centre of Education for Sustainable Development, arbetar för Agenda 2030 genom FN:s globla handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP). "Som ett av världens största centrum för lärande och utbildning för hållbar utveckling (ESD), är vår vision att vara en strategisk internationell och nationell kompetens för hela kunskapsområdet lärande och utbildning för hållbar utveckling." Källa: SWEDESD.

Läs mer: http://swedesd.uu.se/om-oss/

Har du sett något som du tycker vi borde flagga för på den här sidan? Kontakta i så fall Carola Sandgrim

Forskning, artiklar m.m.

Hållbarhetsarbete utvecklar barns kritiska förmåga

Ingress från Skolverkets hemsida: "Istället för att presentera färdiga svar bör förskollärare bedriva en undervisning som främjar barns förmåga att genomföra undersökningar, ställa olika perspektiv mot varandra och diskutera normer och moraliska dilemman. Sådan undervisning främjar barns handlingskompetens."

Barnens röster viktiga i hälsofrämjande projekt

Louise Persson har studerat ett hälsofrämjande projekt i Karlstad kommuns grundskolor som resulterat i lugnare klassrum, mindre nedskräpning, störande ljud och förstörelse. Läs mer i Skolportens intervju med Louise, där det även finns en länk till hennes avhandling.

Marrakech – en klimatmanifestation för framtiden

Mikael Karlsson, miljöforskare, KTH samt senior advisor skriver i Hagabloggen om klimatmötet i Marrakech. "Marrakech kallas ibland Öknens dotter. Staden har ett varmt och torrt klimat som speglar vad som oftare blir vardag i stora delar av Europa när våra barn växer upp." (2016-11)

Praktiskt arbete ökar elevers kunskap och engagemang

Utvecklingsartikel av Emma Söderholm och Kristina Ekmark i Skolporten. I artikeln beskriver artikelförfattarna ett projekt i årskurs 9 kring demokrati och mänskliga rättigheter för flyktingar och EU-migranter. "Syftet med projektet är att öka ungdomars engagemang och förståelse för den migration som sker i världen." Både intervju och artikel finns på sidan. (2016-12)

Elever bygger kunskap om hållbarhet tillsammans

Intervju med Birgitta Nordén i Skolporten. "I globalt lärande inom hållbarhetsfrågor kommunicerar elever från olika länder på jämlika villkor." Det visar Birgitta Nordéns avhandling. Både intervju och avhandling finns på sidan. (2016-06)

Så formas hållbar utveckling genom utbildning

Intervju med Hanna Sjögren. "Lärarutbildare som undervisar om hållbar utveckling förväntas ta ställning och agera hållbart även utanför klassrummet vilket krockar med den kunskapssyn som dominerar i utbildningen." Det konstaterar Hanna Sjögren i sin avhandling. Både intervju och avhandling finns på sidan. (2016-06)

Olika fokus i undervisning om hållbar utveckling - intervju med Helen Hasslöf

Intervju med Helen Hasslöf. "Lärare lyfter fram kritiskt tänkande som en viktig del av lärande för hållbar utveckling, dels som en kompetens att vetenskapligt granska världen, dels som ett sätt att ifrågasätta invanda mönster och skapa nya sätt att tänka kring hållbarhet. Två förhållningssätt som kan präglas av spänningar och olika kunskapssyn konstaterar Helen Hasslöf i sin avhandling." Både intervju och avhandling finns på sidan. (2015-08)

Livliga diskussioner när naturvetenskap kopplas till samhällsfrågor

Intervju med Birgitta Berne. "Genom att låta eleverna diskutera kontroversiella samhällsfrågor med koppling till bioteknik fick grundskollärare Birgitta Berne fart på elevernas samhällsintresse. Engagerade diskussioner där även tysta elever tog plats är ett att flera positiva resultat i hennes klassrumsforskning." Både intervju och avhandling finns på sidan. (2015-03)

Mycket snack och lite verkstad när det gäller hållbarhet - intervju med Ingela Bursjöö

Intervju med Ingela Bursjöö. "Vad krävs för skapa bra förutsättningar för att arbeta med hållbarhetsfrågor? En tydlig skolledare som uppmanar till samarbete, djupa ämneskunskaper och lite klassisk bildning om etiska principer, det visar Ingela Bursjöös avhandling." Både intervju och avhandling finns på sidan. (2015-02)

Skolan och hållbar omställning

"På vilket sätt ska skolan och undervisningen bidra till hållbar utveckling?" Det har Ellen Almers undersökt i en artikel om handlingskompetens. (2014-06)

Så skapas förutsättningar för hållbar undervisning i förskolan

Intervju med Maria Hedefalk. "Vad innebär det att undervisa för hållbar utveckling i förskolan? Maria Hedefalks avhandling visar att det är viktigt att skapa förutsättningar för barns möjligheter att agera kritiskt." Både intervju och avhandling finns på sidan. (2014-03)

Engagerade i världens bästa?

Intervju med Eva Ärlemalm-Hagsér. "Eva Ärlemalm-Hagsér har undersökt hur lärande för hållbarhet i förskolan tar sig uttryck. Hennes resultat visar en kollektiv samförståndskultur där barn framställs som viktiga aktörer i förhållande till sina egna liv. Men samtidigt finns olika meningar om vad som menas med lärande för hållbarhet." Både intervju och avhandling finns på sidan. (2013)

Hållbar utveckling Sågtorpsskolan 

Artikeln beskriver Sågtorpsskolans (Nacka kommun) process för att integrera hållbar utveckling i de olika skolämnena och övriga aktiviteter på en grundskola år F-6. Publicerad av Skolporten. (2008)

Att utmana innehållet i hållbar utveckling 

Intervju med Iann Lundegård. "Om vi ska utbilda elever i hållbar utveckling – och det tycker jag definitivt att vi ska, säger forskaren Iann Lundegård – då måste undervisningen kännetecknas av pluralism: det går inte att kommunicera ett innehåll genom att stå och peka med hela handen, eleverna måste få vara med och formulera vad det är som är viktigt för dem." Både intervju och avhandling finns på sidan. (2007)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juni 2017