Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet med den nya lagen är att hålla ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård i omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så korta som möjligt. En länsgemensamma arbetsgrupp har bildats för att förbereda inför den nya lagen och ett lokalt arbete pågår i Linköping. Nedan ser ni ett pressmeddelande från Region Östergötland.

Ny lag ökar kravet på samverkan

En ny lag som träder i kraft vid årsskiftet ställer högre krav på samverkan mellan öppenvård, slutenvård och kommunal vård och omsorg när patienter skrivs ut från sjukhus.

- Den nya lagen innebär att vi behöver ändra våra arbetssätt, säger Camilla Salomonsson, som tillsammans med Anette Grahn driver ett projekt som ska förbereda för lagändringen.

På torsdagen fattade riksdagen beslut om den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen ersätter betalningsansvarslagen vid årsskiftet och syftet är att förbättra samordningen kring personer som behöver insatser från kommun eller öppenvård efter utskrivning från sjukhus.

-Bland annat slår den nya lagen fast att öppenvården, oftast primärvården, kommer att få en mer central roll genom att de får ansvar för att kalla till vårdplanering och utse fast vårdkontakt, säger Camilla Salomonsson. Det krävs en mer personcentrerad vård och lagen tydliggör vikten av den samordnade individuella planeringen.

- Vi ser också att distansmöten kommer att få en mer betydande roll när hemmet kan vara plats för vårdplanering efter utskrivning från sjukhus. Den nya lagen gäller både somatik och psykiatri.

Tidigare planering

En av nyheterna är att slutenvården, inom 24 timmar, ska skicka ett inskrivningsmeddelande till alla berörda enheter om en patient bedöms behöva insatser från socialtjänst, kommunal hemsjukvård eller den regionfinansierade öppenvården. Där ska det också framgå när patienten beräknas skrivas ut.

- Det här innebär att vi måste börja planera för utskrivning redan när personen kommer in till sjukhuset.

Förberedelser pågår

Region Östergötland och länets 13 kommuner driver nu ett gemensamt projekt för att se över rutiner och stötta vårdverksamheterna inför förändringen. Bland annat ska riktlinjen för samordnad vård- och omsorgsplanering uppdateras, utbildningar ska genomföras och informationen ska förbättras på vårdgivarwebben.

- Planeringen är i full gång och det kommer att gå ut mer information via cheferna efter sommaren. Under hösten behöver alla vårdverksamheter förbereda sig för det nya arbetssättet och vår inriktning är att det ska vara lätt att göra rätt. Fasta vårdkontakter ska utses för alla patienter som behöver det och cheferna behöver säkerställa att medarbetare tar del av de utbildningar som behövs. Vi kommer att erbjuda utbildningar till ett antal personer som sedan ska utbilda sina kollegor.

- Vi tror att det här ger oss möjlighet att jobba mer effektivt och personcenterat. Vi måste samverka. Där är tillit och förtroende för varandra oerhört viktigt om vi ska lyckas, säger Anette Grahn.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juni 2017