Revidering av Regelverk för hjälpmedelsförskrivning

Den 1 november 2016 träder det reviderade länsgemensamma regelverket för hjälpmedelsförskrivning i kraft vilket innebär några förändringar gällande exempelvis utprovning och förskrivning av lyftsele till personlyft.

Det länsövergripande ”Regelverk för hjälpmedelsförskrivning” har reviderats och politiskt beslut om ändringarna har tagits i Region Östergötland och i länets 13 kommuner.
Denna revidering innebär några förändringar gällande exempelvis utprovning och förskrivning av lyftsele till personlyft.

Samtliga lyftselar, såväl de som kommer att användas med personligt förskriven personlyft som de som används i patientens/ brukarens bostad tillsammans med arbetsteknisk lyft, ska fr.o.m. den 1:e november utprovas och förskrivas som personligt hjälpmedel.

Den största förändringen för Linköpings kommun blir i ordinärt boende, där man tidigare inte haft detta arbetssätt medan hanteringen av lyftselar i särskilt boende sedan tidigare fungerat på detta sätt.

Inför bedömning, utprovning och förskrivning av lyftsele inom äldreomsorgens ansvarsområde kontaktas förskrivare inom KommunRehab. För särskilt boende inget förändrat arbetssätt mot tidigare, för ordinärt boende tas kontakt med arbetsterapeut inom Hemsjukvården.

Inför bedömning, utprovning och förskrivning av lyftsele inom LSS boende kontaktas förskrivare inom Hammarlyck Rehab AB. För särskilt boende inget förändrat arbetssätt mot tidigare.

Syftet med förändringen är att öka patientsäkerheten, då det är av största vikt att lyftsele till personlyft passar patientens/ brukarens kroppsmått samt funktionsnedsättning.

Kontakt ska alltid tas för förnyad bedömning av lyftsele om aktuell patient/ brukare förändras avseende vikt och eller fysiskt/psykiskt status.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 november 2016