IT och e-hälsa

I mars 2016 tog regeringen och SKL beslut om en ny vision för e-hälsa som ersatt den tidigare strategin från 2010. Visionen formuleras som att ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.”

Enheten för IT och e-hälsa organiseras inom Omsorg och äldreförvaltningen. Verksamheten inom enheten leds av IT-utvecklingschefen som är direkt underställd omsorgsdirektören. Antalet årsarbetare inom enheten uppgår till ca 9 stycken.

Medarbetare inom enheten har vård- och omsorgsbakgrund. Anställningsformen variar, exmpelvis, som tillsvidare anställd alternativt skriver enheten avtal med utförare inom t.ex. hemsjukvård. Den senare formen bidrar till att bibehålla verksamhetskunskapen.

På övergripande nivå är uppdraget för Enheten för IT och e-hälsa följande:

  • Att i enlighet med legala förutsättningar, och med den enskilde i centrum, stödja och utveckla kommunens vård- och omsorgsverksamhet
  • Att vara en kompetent och kreativ samverkanspartner inom eHälsoområdet – i regionen och nationellt

Två operativa uppdrag

  1. Skötsel och utveckling av de IT-stöd som ingår i det förvaltningsobjekt som har definierats, till exempel journalsystemet Treserva. Enheten bedriver systemförvaltning med stöd av förvaltningsmodellen pm3.
  2. Genomförande av specifika utvecklingsprojekt. Till exempel pågår ett införandeprojekt avseende förändrat arbetssätt inom hemtjänst med stöd av, digital nyckehantering, tids och insatsregistrering och mobildokumentation.

Uppdragsgivare för Enheten för IT och e-hälsa är Omsorg och äldreförvaltningen och Socialförvaltningen, ytterst är det förvaltningarnas nämnder.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 april 2017