Godmanskap anordnas för en person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. God man eller förvaltare ska förordnas endast om det behövs och om hjälpbehovet inte kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärd.

Godmansuppdraget skiljer sig åt beroende på omfattningen av detsamma och kan därmed innebära olika saker i olika uppdrag. Uppdraget kan omfatta enbart en av ovan nämnda delar, två eller alla tre. I de fall huvudmannen förstår vad saken gäller och kan lämna sitt samtycke bygger godmanskapet på samarbete mellan god man och huvudman. Huvudmannen har kvar sin rättshandlingsförmåga och kan vidta åtgärder som blir bindande för honom/henne såsom till exempel ge en gåva eller sälja ett hus. Åtgärder som den gode mannen vidtar för sin huvudmans räkning kräver huvudmannens samtycke. I de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller krävs ett läkarintyg eller liknande som intygar att huvudmannen inte förstår vad saken gäller. Gode mannen har då yttersta beslutanderätten i frågor som ligger inom ramarna för uppdraget.

Tillfälligt godmanskap kan anordnas bland annat i förmyndarens ställe, till exempel om ett barn och dess förmyndare är delägare i ett och samma dödsbo eller om en ställföreträdare är jävig. God man kan även anordnas för en person som är bortavarande. Den gode mannen företräder huvudmannen i den särskilda situationen och bevakar till exempel ett arvskifte för någon som inte själv kan göra det.

Enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska god man förordnas för ensamkommande barn. Den gode mannen ska vara barnets företrädare i olika frågor och tillvarata hans eller hennes intressen.

Om förutsättningarna är uppfyllda för godmanskap och personen bedöms vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom kan förvaltarskap anordnas för personen. Huvudmannen förlorar hela eller delar av sin rättshandlingsförmåga och kan i princip inte ingå avtal med giltig verkan. Huvudmannen har i normalfallet inte heller tillgång till sina pengar. Vidare är en person med förvaltare utesluten från verksamheter som kräver ett så kallat förvaltarfrihetsbevis. En förälder upphör att vara förmyndare för sitt barn, men har kvar vårdnaden, vid anordnat förvaltarskap.

Den stora skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är rättshandlingsförmågan. En person som har en förvaltare har enbart personlig rättshandlingsförmåga vilket innebär att personen kan fatta personliga beslut såsom var man vill bo, om man vill gifta sig, rösta etc. Förvaltaren ensam beslutar i de frågor som omfattas av uppdraget.

11 kap 4 och 7 §§ föräldrabalken anger rekvisiten, det vill säga förutsättningarna, för godmanskap respektive förvaltarskap. En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en god man förordnad. God man eller förvaltare ska förordnas endast om det behövs och om hjälpbehovet inte kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärd.

Exempel på sjukdomstillstånd som kan motivera godmanskap är svåra demenssjukdomar eller sjukdomar som har lett till hjärnskador. Allmänt psykiskt dåligt mående kan inte ensamt motivera ett godmanskap utan det ska vara diagnostiserade psykiska sjukdomar. Om en person vårdas enligt lagen om psykisk tvångsvård är det en stark indikation på att den psykiska störningen är av sådant slag att den kan motivera ett godmanskap. Försvagat hälsotillstånd avser allmän ålderssvaghet eller exempelvis resttillstånd efter sjukdomar eller olyckor. Med liknande förhållande avses främst missbruksproblem eller funktionshinder som påverkar personens förmåga att fatta egna beslut eller meddela sina beslut till omvärlden.

För förvaltarskap krävs förutom det ovanstående, att personen bedöms vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Det kan till exempel röra sig om en psykiskt sjuk person som är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande att det hotar hans ekonomi eller sociala existens. Enbart omdömeslöst ekonomiskt beteende är i sig inte grund för förvaltarskap.

Det kan ta allt från några veckor till några månader innan beslutet om god man/förvaltare är fattat.
Det är tingsrätten som fattar beslut om anordnande av god man/förvaltare.

Vilken överförmyndare som är behörig i ett ärende styrs av var personen med behov av förmyndare, god man eller förvaltare är folkbokförd. Om den enskilde inte är folkbokförd i Sverige är överförmyndaren där personen vistas behörig. Stockholms överförmyndare är behöriga om det inte finns någon behörig överförmyndare enligt ovan.

Om uppdraget omfattar alla tre delarna, bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person, ligger det genomsnittliga arvodet på cirka 12 000 kr per år. Huvudregeln är att huvudmannen ska stå för arvodet själv i den mån hans/hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger gällande prisbasbelopp eller hans/hennes tillgångar undre samma år överstiger 2 gånger prisbasbeloppet.

Man kan inte anordna ett förebyggande godmanskap. En förutsättning för anordnande av godmanskap är att det finns ett hjälpbehov. Finns inte det så föreligger ingen grund utan man får avvakta tills hjälpbehovet uppstår.

Om man inte är nöjd med sin god man eller förvaltare kan man ta kontakt med överförmyndarenheten. Klagomål bör i möjligaste mån skickas in skriftligt. När överförmyndaren får in ett klagomål startas en utredning. Gode mannen eller förvaltaren får ta del av klagomålet och får möjlighet att yttra sig. Klagomålet resulterar i ett svar eller beslut till den klagande. 

Även andra som har klagomål på en god man eller förvaltare kan skicka in sitt klagomål till överförmyndarenheten. Överförmyndarnämnden utreder alla klagomål som inkommer på en god man eller förvaltare.

Om du inte vill betala arvodet kan du skicka in en överklagan av arvodesbeslutet till överförmyndarnämnden inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.

Om en god man eller förvaltare inte längre behövs, ska godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra. Eftersom godmanskap grundas på huvudmannens samtycke, så ska det avslutas om samtycke inte längre finns, då huvudmannen själv begär att godmanskapet ska upphöra. Ansökan om upphörande skickas till tingsrätten vilka fattar beslut om upphörande.

Det bör noteras att den gode mannen inte kan avsluta godmanskapet. Däremot kan en god man bli utbytt om han önskar, men han måste kvarstå tills överförmyndaren har funnit en ny god man som kan överta godmanskapet.

Om du vill bli god man ska du skicka en intresseanmälan till överförmyndarenheten. Intresseanmälan hittar du på Linköpings kommuns hemsida. Därefter tar en handläggare kontakt för ett personligt möte och ger ytterligare information. Innan man blir tilldelad ett uppdrag kontrollerar överförmyndarenheten att personen inte förekommer i kronofogdens register, socialregister eller polisens belastningsregister samt gör en lämplighetsprövning. Lagstiftningens krav är att personen är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Ett personligt möte på överförmyndarenheten ingår alltid.

Nej, att vara god man/förvaltare är ett frivilliguppdrag.

Du som anhörig kan bli god man. Lämplighetsprövningen görs då i två steg. Först den sedvanliga prövning som alla gode män genomgår med registerkontroll samt möte på överförmyndarenheten. Därefter görs en prövning av om det faktum att du är anhörig möter något motstånd till att du blir god man eller om det är bättre att utse någon utomstående.

Efter att din årsräkning/redogörelse har granskats fattas beslut om arvode och en utbetalning påbörjas. 

Om du är ny i ditt uppdrag sker utbetalning av arvode efter det att redogörelsens innehåll granskats och beslut om arvode har fattats.

Överförmyndarnämnden gör alltid en individuell prövning där de tar hänsyn till uppdragets svårighetsgrad.

För mer information, se Överförmyndarenhetens dokument Riktlinjer för fastställande av arvode och ersättning till ställföreträdare

Före 1 mars varje ska årsräkning och en redogörelse för utfört uppdrag lämnas till Överförmyndarenheten.

Vid redovisning av huvudmannens ekonomi ska följande blanketter/e-tjänster användas

Begär du som ställföreträdare ersättning för kostnader i uppdraget ska följande blankett/e-tjänst användas

Som stöd inför inlämning av årsredovisning finns en checklista att tillgå för att kontrollera så att redovisningen är korrekt ifylld och att rätt underlag lämnas in.

Blanketter/e-tjänster finns att tillgå under självservice https://www.linkoping.se/sjalvservice/omsorg-och-hjalp/

Skicka in en överklagan av arvodesbeslutet till överförmyndarnämnden inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.

Alla lönespecifikationer skickas ut digitalt. Antingen till Kivra eller via lönekonto hos Nordea eller Swedbank.                                        

För att kunna ta del av lönespecifikationen måste du göra en anmälan. Mer information finner du på https://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/nyanstalld/anmal-lonekonto-och-digital-lonespecifikation/