Som god man kan du självklart åka på semester. Tänk bara på att du måste kunna vara nåbar. Kom ihåg att meddela boendet och din huvudman/myndling hur de kan nå dig under den period som du inte finns hemma.

Om du är borta en längre period (mer än tre veckor) kan det vara bra att skriva en fullmakt till någon som kan företräda barnet om det skulle bli något möte akut. Det viktiga är att det är en person som din huvudman/myndling känner förtroende för och att du har kontrollerat mot myndigheten att de godtar en fullmakt. Fullmakt kan inte skrivas ut till ett offentligt biträde utan ska vara till någon annan person (t.ex. en annan god man).

Ja, skicka en kopia på fakturan till Överförmyndarenheten och ange om du vill begära anstånd eller beskriv hur en avbetalningsplan kan se ut (max 12 mån).

Begäran om entledigande görs skriftligen till överförmyndarenheten. Viktigt att komma ihåg är att man står kvar som god man/förvaltare tills ny har utsetts.

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet blir myndigt enligt de födelsedatum som registrerats vid ansökan om god man.

Vid följande situationer upphör ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn efter beslut av överförmyndarenheten:

 • När barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva vårdnaden och förmyndarskapet.
 • En särskilt förordnad vårdnadshavare utses.
 • Det är uppenbart att god man inte behövs.

I ett godmanskap innebär överförmyndarspärr att huvudmannens konton är spärrade för alla utom för huvudmannen själv. Andra uttag kräver huvudmannens samtycke eller överförmyndarnämndens tillstånd.

Vid ett förvaltarskap kan inte heller huvudmannen, utan förvaltarens godkännande, ta ut medel från det spärrade kontot.

Samtliga av huvudmannens konton, förutom det som den gode mannen disponerar, det så kallade transaktionskontot, ska vara försedda med överförmyndarspärr. Bevis om att kontona är spärrade ska lämnas in till överförmyndarnämnden.

För att göra en ansökan om uttag från ett spärrat konto ska följande blankett fyllas i https://www.linkoping.se/globalassets/gemensamt/sjalvservice/omsorg-och-hjalp/god-man-formyndare-och-forvaltare/lk-2367-uttag-fran-sparrat-konto.pdf?4a4b4a.

Ansökan skickas i original till överförmyndarenheten. På blanketten ska framgå från vilket konto uttaget ska göras, hur stort belopp som önskas ta ut och vad pengarna ska användas till. 

Ansökan undertecknas av god man samt huvudmannen, om denne förstår vad saken gäller. Båda förmyndarnas underskrift krävs vid gemensam vårdnad. Är den underårige 16-18 år krävs även dennes underskrift.

Uttagsmedgivandet gäller i tre veckor från beslutsdatum. Nyttjade medel ska redovisas till Överförmyndarenheten inom angiven tid enligt beslut om samtycke till uttag.

Att flytta ett belopp från ett spärrat konto till ett annat ses inte som ett uttag. Därför krävs ingen ansökan om uttag och inte heller något godkännande från överförmyndarnämnden.

Vissa banker, till exempel Swedbank, erbjuder den möjligheten. Kontakta din bank för mer information.

Exempelvis ta kontakt med inkassoföretag och hör om du kan få en sammanställning av skulderna. Du kan kontakta Medborgarkontoret i Linköpings kommun som kan ge budget- och skuldrådgivning, och du kan ansöka om skuldsanering hos kronofogden. Du kan även kontakta Linköping god man och förvaltarförening och få tips från god man som varit i liknande situation. 

Överförmyndarenheten kan ge svar i generella frågor. Gäller det rådgivning i ett särskilt uppdrag bör även det hållas så generellt som möjligt, då överförmyndarens uppdrag är att granska gode män/förvaltare och risk finns att överförmyndaren får ”granska sig själv”. Linköping god man och förvaltarförenings medlemmar har praktisk erfarenhet av godmans/förvaltaruppdraget. Det finns även olika funktioner i samhället som kan vara till hjälp i olika frågor till exempel kommunens råd och stöd verksamhet, anhörigcenter, personliga ombud etc.

Gäller gåvan en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt till huvudmannen krävs överförmyndarens samtycke. Samtycke krävs även om huvudmannen enligt gåvovillkoren övertar ett betalningsansvar, ska pantsätta egendom eller utfärda revers till givaren.

I ett godmanskap har huvudmannen kvar sin rättshandlingsförmåga varför, om han/hon förstår vad saken gäller, givande av gåva är en fullt giltig rättshandling och den blir bindande för huvudmannen. Den gode mannen får inte ge bort sin huvudmans egendom eller avstå från arv eller testamente. Undantag är personliga gåvor såsom julklappar eller födelsedagspresenter vilka ska vara rimliga i förhållande till huvudmannens övriga tillgångar.

För nedan angivna åtgärder krävs överförmyndarnämndens samtycke (om huvudmannen inte förstår vad saken gäller och inte kan godkänna nämnd åtgärd själv):

 • Uttag från överförmyndarspärrat konto
 • fastighets- och bostadsrättsköp/försäljning
 • olika placering av tillgångar, till exempel köp av aktier
 • godkännande av arvskifte
 • avstående av arv
 • avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo
 • använda enskilds inkomster till understöd åt anhörig eller annan person som står huvudmannen nära
 • upptagande av lån
 • driva rörelse som medför bokföringsskyldighet

God man är inte anställd och lyder därmed inte under offentlighets- och sekretesslagens regler om till exempel tystnadsplikt och utlämnande av handlingar. En god man ska dock agera för sin huvudmans bästa och har en moralisk tystnadsplikt. Vårdslös hantering av personuppgifter kan leda till att man inte lägre anses lämplig för uppdraget och kan entledigas av överförmyndaren. Skadeståndsansvar kan uppkomma om huvudmannen lider ekonomisk skada på grund av gode mannens agerande.

Som god man/förvaltare kan du underteckna räkning avseende assistansersättning om det kan anses ingå i uppdraget och undertecknandet görs i så fall på heder och samvete. Om god man/förvaltare dock undertecknar aktuell räkning på heder och samvete och lämnade uppgifter inte är korrekta kan de dömas för vårdslöshet eller osann försäkran, 15 kap. 10 § Brottsbalken. Räkning bör därför endast undertecknas om man verkligen kan intyga hur många timmars assistans den enskilde fått. Försäkringskassan får finna andra lösningar då gode mannen/förvaltaren inte kan fullgöra detta. 

Om situationen för huvudmannen förändras och ditt uppdrag ser annorlunda ut ska du meddela detta till överförmyndarenheten.

En omyndigs tillgångar ska i vissa fall vara spärrade. ”Spärr” innebär att barnets konton är spärrade för uttag och för att ta ut pengar krävs tillstånd från överförmyndaren. Om barnet fått pengar överstigande ett (1) prisbasbelopp och det rör sig om försäkringsersättning, arv, testamente eller gåva ska pengarna utbetalas till ett konto med spärr. Detta kan även gälla lägre belopp om det finns villkor om spärr. På barnets myndighetsdag ska banken ta bort spärren så att pengarna blir tillgängliga för kontoinnehavaren, såvida det inte finns andra villkor.

Om barnets samlade tillgångar överstiger åtta (8) gånger gällande prisbasbelopp, ska föräldrarnas förvaltning av förmögenheten kontrolleras av överförmyndaren. Föräldrarna är skyldiga att meddela överförmyndaren när så skett. Därefter redovisar föräldrarna barnets tillgångar till överförmyndaren varje år. I vissa fall, om det finns särskilda skäl för det, kan överförmyndaren besluta att föräldrarna helt ska befrias från redovisningsskyldigheten.

När barnet fått uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses för barnet. Den gode man som förordnades när barnet kom till Sverige ska då ersättas av en särskild förordnad vårdnadshavare.

Det är viktigt att komma ihåg att du som god man kvarstår i ditt uppdrag till dess en särskild förordnad vårdnadshavare utses.

Det är socialnämnden som ansöker om vårdnadshavare och det är tingsrätten som fattar beslut.

Vid uppdragets upphörande ska du inkomma med en slutredogörelse eller sluträkning till Överförmyndarenheten.

Ta kontakt med banken för att se vad som är en bra placering och vad som uppfyller kraven på tillräcklig trygghet och skälig avkastning innan du ansöker om överförmyndarens samtycke.

Därefter skickar du/ni in placeringsförslag till överförmyndarenheten tillsammans med egenhändigt undertecknad ansökan om uttag från spärrat konto. Blankett finns på https://www.linkoping.se/sjalvservice/omsorg-och-hjalp/.

Föräldrar får inte låta barn under 16 år driva rörelse. För omyndiga som har fyllt 16 år får dock föräldrarna, med Överförmyndarnämndens samtycke, låta den omyndige bedriva rörelse.

Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke - blankett

Ansökan bör lämnas till Överförmyndarenheten i så komplett skick som möjligt. För att Överförmyndarenheten ska kunna pröva ansökan ska ansökningsblanketten vara undertecknad av båda förmyndarna.

I ansökan ska framgå en närmare beskrivning av näringsverksamheten, vilket ansvar den underåriga har i rörelsen, om någon säkerhet ska lämnas för skuldsättning och om det föreligger risk för framtida skuldsättning. Det ska även framgå vem som ansvarar för bokföring och skattedeklarationer, eventuella övriga delägare, hur mycket pengar som den underåriga ska investera i rörelsen, information om eventuella lån som krävs och liknande.

Överförmyndarspärren upphör med automatik när du fyller 18 år. Banken har ingen rätt att neka dig tillgång till dina konton.