När det gäller speciella uppdrag, att till exempel ta hand om barn med specifika behov, stora beteendeproblem och eventuella neuropsykiatriska diagnoser kan det vara en fördel att ha erfarenhet och insikt i vad det kan innebära att ta hand om ett sådant barn. Ofta behöver också en av de vuxna vara hemma på del- eller heltid.

Ingen, det är samma sak. Ordet fosterhem ersattes på 80-talet av familjehem och används inte längre i officiella sammanhang.

Att vara familjehem är ett uppdrag med stort ansvar och som ger rätt till en skälig ekonomisk ersättning. Ersättningen ska spegla det arbete som uppdraget medför och består av en arvodes- och en omkostnadsersättning. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande och utbetalas för familjehemmets insats. Omkostnadsdelen ska täcka de utgifter familjehemmet har.