Björkö Friskola

Fakta

Område/stadsdel :  Ljungsbro/Vreta Kloster
Profil/inriktning :  Waldorf
Utförare :  Fristående
Årskurs :  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Antal elever: 220
Årskurs 1: 25
Årskurs 2: 24
Årskurs 3: 24
Årskurs 4: 23
Årskurs 5: 23
Årskurs 6: 25
Årskurs 7: 19
Årskurs 8: 16
Årskurs 9: 18
Årskurs F: 23

Beskrivning

Björkö friskola ligger vackert belägen med utsikt över Roxen och erbjuder en trygg och naturnära skolmiljö. Skolgården har stora gräsytor, skog, backar och en bäck vilket tillsammans skapar fantastiska lekutrymmen. Det finns goda kommunikationsmöjligheter till Linköping.

Skolan drivs utan vinstintresse och alla intäkter investeras i verksamheten. Vi har waldorfpedagogisk inriktning, vilket innebär stor tyngdpunkt på upplevelser, kreativitet och skapande. Delar av undervisningen bedrivs tematiskt i sammanhängande perioder om två till fem veckor. Skolan uppmärksammar årets högtider genom fester och aktiviteter runt olika högtidsdagar som skördefest och valborgsfirande. Föräldraengagemanget är stort då föräldrar deltar i skolans styrelse och även i skolans inre och yttre miljö genom städning, trädgårdsdagar och julmarknad.

Skolans byggnader har ett miljötänk i materialval och utförande. Den fina miljön inomhus och utomhus skapar arbetsro och goda förutsättningar för kunskapande. Skolan håller på att bygga ett nytt matslashus för att kunna erbjuda mat av hög kvalitet med ekologisk och närodlad mat.

Undervisningen på skolan håller hög kvalitet och är väl uppdaterad med den nationella kursplanen.
Vi har hög lärartäthet och lärarna är välutbildade och mycket engagerade. Skolan har cirka 225 elever med en klass i varje årskurs där varje klass har sitt eget hemklassrum. På skolan finns också ämnesrum för NO, slöjd, idrott, eurytmi, drama och musik.

Musik, drama, bild, slöjd och idrott påbörjas redan i första klass och löper sedan som en röd tråd genom hela skolgången. De estetiska ämnena ges stort utrymme – både som självständiga ämnen och naturliga inslag i den teoretiska undervisningen. Det ökar elevernas möjlighet att utforska, bearbeta och förstå undervisningens innehåll ur olika perspektiv.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Björkö Friskola 1
Postadress: Björkö Friskola
590 75 LJUNGSBRO
Telefon: 013-662 30
E-post: info@bjorkofriskola.see
Webbplats: http://www.bjorkofriskola.se/
Rektor: Åsa Ribendahl

Kvalitetsundersökningar

Grundskola, årskurs 7-9 2016
Helhetsomdöme

60,6
Värdegrund

70,6
Utveckling och lärande

62,0
Elevinflytande

43,9
Lokaler och mat

67,0
Fritid

70,9