Äldrenämnden, 2010-01-30, §§1-17

Organ

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2010-01-30

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16

Paragrafer

§§1-17

Datum då anslaget publiceras

2020-02-03

Datum då anslaget avpubliceras

2020-02-25

Senast uppdaterad den 3 februari 2020