Äldrenämnden, 2018-11-29, §§142-161

Organ

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-29

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgs- och äldreförvaltningen. Drottninggatan 16

Paragrafer

§§142-161

Datum då anslaget publiceras

2018-12-06

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-28

Senast uppdaterad den 6 december 2018