Äldrenämnden, 2018-11-29, omedelbar justering §§157

Organ

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-29

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgs- och äldreförvaltningen. Drottninggatan 16

Paragrafer

§§157

Ärenderubrik

Stänningstagande till återkallande av godkännande och uppsägning av avtal

Datum då anslaget publiceras

2018-11-30

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-21

Senast uppdaterad den 30 november 2018