Äldrenämnden, 2019-01-10, §§1-5

Organ

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16

Paragrafer

§§1-5

Datum då anslaget publiceras

2019-01-10

Datum då anslaget avpubliceras

2019-02-01

Senast uppdaterad den 10 januari 2019