Äldrenämnden, 2019-05-29, omedelbar justering §§74

Organ

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16

Paragrafer

§§74

Ärenderubrik

Förfrågningsunderlag för verksamhet i vårdbostäder, fastställande

Datum då anslaget publiceras

2019-05-29

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-20

Senast uppdaterad den 29 maj 2019