Arbetsmarknadsnämnden, 2019-01-07, omedelbar justering §§§1

Organ

Arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-07

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§§1

Ärenderubrik

Delegationsordning arbetsmarknadsnämnden

Datum då anslaget publiceras

2019-01-07

Datum då anslaget avpubliceras

2019-01-29

Senast uppdaterad den 7 januari 2019