Barn- och ungdomsnämnden, 2018-11-22, omedelbar justering §§99

Organ

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§99

Ärenderubrik

Syskonförtur vid placering av elever till förskoleklass

Datum då anslaget publiceras

2018-11-23

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-15

Senast uppdaterad den 23 november 2018