Barn- och ungdomsnämnden, 2019-03-08, §§18

Organ

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§18

Datum då anslaget publiceras

2019-03-08

Datum då anslaget avpubliceras

2019-03-30

Senast uppdaterad den 8 mars 2019