Barn- och ungdomsnämnden, 2019-04-25, §§36-51

Organ

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§36-51

Datum då anslaget publiceras

2019-05-03

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-25

Senast uppdaterad den 3 maj 2019