Barn- och ungdomsnämnden, 2020-03-19, omedelbar justering §§23

Organ

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§23

Ärenderubrik

Beslut om omplacering på annan skolenhet på grund av coronaviruset

Datum då anslaget publiceras

2020-03-19

Datum då anslaget avpubliceras

2020-04-14

Senast uppdaterad den 19 mars 2020