Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Barn- och ungdomsnämnden, 2021-04-21, omedelbar justering §§50

Organ

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-21

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§50

Ärenderubrik

Yttrande till Skolinspektionen - Godkännande som huvudman för grundskolan Nordic International School AB

Datum då anslaget publiceras

2021-04-22

Datum då anslaget avpubliceras

2021-05-14

Senast uppdaterad den 22 april 2021