Bildningsnämnden, 2019-09-26, §§99-118

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§99-118

Datum då anslaget publiceras

2019-10-03

Datum då anslaget avpubliceras

2019-10-25

Senast uppdaterad den 3 oktober 2019