Bildningsnämnden, 2020-03-19, omedelbar justering §§20

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§20

Ärenderubrik

Fjärr- och distansundervisning inom kommunala gymnasie- och vuxenutbildningen på grund av coronaviruset

Datum då anslaget publiceras

2020-03-19

Datum då anslaget avpubliceras

2020-04-14

Senast uppdaterad den 19 mars 2020