Kommunfullmäktige, 2019-01-22, §§1-46

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-01-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§1-46

Datum då anslaget publiceras

2019-02-04

Datum då anslaget avpubliceras

2019-02-26

Senast uppdaterad den 4 februari 2019