Kommunfullmäktige, 2019-02-26, §§47-96

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§47-96

Datum då anslaget publiceras

2019-03-12

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-03

Senast uppdaterad den 12 mars 2019