Kommunfullmäktige, 2019-03-26, §§97-152

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§97-152

Datum då anslaget publiceras

2019-04-10

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-02

Senast uppdaterad den 10 april 2019