Kommunfullmäktige, 2019-04-23, §§153-160, 162-184

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§153-160, 162-184

Datum då anslaget publiceras

2019-05-07

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-29

Senast uppdaterad den 7 maj 2019