Kommunfullmäktige, 2019-05-28, §§185-205

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§185-205

Datum då anslaget publiceras

2019-06-12

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-04

Senast uppdaterad den 12 juni 2019