Kommunfullmäktige, 2019-08-27, §§233-267

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-08-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§233-267

Datum då anslaget publiceras

2019-09-09

Datum då anslaget avpubliceras

2019-10-01

Senast uppdaterad den 9 september 2019