Kommunfullmäktige, 2019-09-24, §§268-304

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§268-304

Datum då anslaget publiceras

2019-10-08

Datum då anslaget avpubliceras

2019-10-30

Senast uppdaterad den 8 oktober 2019