Kommunfullmäktige, 2019-11-26, §§355-393

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§355-393

Datum då anslaget publiceras

2020-01-08

Datum då anslaget avpubliceras

2020-01-31

Senast uppdaterad den 8 januari 2020