Kommunfullmäktige, 2020-01-21, §§1-30

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-01-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§1-30

Datum då anslaget publiceras

2020-01-03

Datum då anslaget avpubliceras

2020-01-25

Senast uppdaterad den 3 februari 2020