Kommunstyrelsen, 2019-01-29, §§27-46

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§27-46

Datum då anslaget publiceras

2019-02-04

Datum då anslaget avpubliceras

2019-02-26

Senast uppdaterad den 4 februari 2019