Kommunstyrelsen, 2019-03-05, §§71-82

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§71-82

Datum då anslaget publiceras

2019-03-11

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-02

Senast uppdaterad den 11 mars 2019