Kommunstyrelsen, 2019-04-02, §§ 117-132

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§ 117-132

Datum då anslaget publiceras

2019-04-12

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-06

Senast uppdaterad den 12 april 2019