Kommunstyrelsen, 2019-05-07, §§162-175, 180-184

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§162-175, 180-184

Datum då anslaget publiceras

2019-05-13

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-04

Senast uppdaterad den 13 maj 2019