Kommunstyrelsen, 2019-05-07, omedelbar justering §§176

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§176

Ärenderubrik

Linköpings Stadshus AB - Årsredovisning, årsstämma, instruktion till stämmoombud, kallelse årsstämma 10 maj 2019

Datum då anslaget publiceras

2019-05-07

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-29

Senast uppdaterad den 7 maj 2019