Kommunstyrelsen, 2019-05-07, omedelbar justering §§177

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§177

Ärenderubrik

AB Kinda Kanal - Stämmoinstruktion, årsstämma, årsredovisning, revisionsberättelse, kallelse och protokoll 2019

Datum då anslaget publiceras

2019-05-07

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-29

Senast uppdaterad den 7 maj 2019