Kommunstyrelsen, 2019-05-07, omedelbar justering §§178

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§178

Ärenderubrik

Östsvenska Yrkeshögskolan AB - Stämmoinstruktion, årsredovisning 2018, kallelse och protokoll 2019

Datum då anslaget publiceras

2019-05-07

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-29

Senast uppdaterad den 7 maj 2019