Kommunstyrelsen, 2019-05-07, omedelbar justering §§179

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§179

Ärenderubrik

Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen AB - Stämmoombudsinstruktion, årsredovisning 2018, kallelse

Datum då anslaget publiceras

2019-05-07

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-29

Senast uppdaterad den 7 maj 2019