Kommunstyrelsen, 2019-08-20, §§240-266

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-08-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§240-266

Datum då anslaget publiceras

2019-08-27

Datum då anslaget avpubliceras

2019-09-18

Senast uppdaterad den 27 augusti 2019