Kommunstyrelsen, 2019-09-03, §§267-281

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§267-281

Datum då anslaget publiceras

2019-09-09

Datum då anslaget avpubliceras

2019-10-01

Senast uppdaterad den 9 september 2019