Kommunstyrelsen, 2020-02-11, omedelbar justering §§24

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§24

Ärenderubrik

Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut rörande öppnande av Hamngatan och uppdrag om revidering av åtgärdsprogram för partiklar PM10, yttrande till Förvaltningsrätten i Linköping i mål nr 10648-19

Datum då anslaget publiceras

2020-02-11

Datum då anslaget avpubliceras

2020-03-04

Senast uppdaterad den 11 februari 2020