Kommunstyrelsens planeringsutskott, 2018-11-27, §§192-197

Organ

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Sammanträdesdatum

2018-11-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§192-197

Datum då anslaget publiceras

2018-11-27

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-19

Senast uppdaterad den 27 november 2018