Kommunstyrelsens strategiska utskott, 2019-01-28, §§7-14

Organ

Kommunstyrelsens strategiska utskott

Sammanträdesdatum

2019-01-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§7-14

Datum då anslaget publiceras

2019-02-06

Datum då anslaget avpubliceras

2019-02-28

Senast uppdaterad den 6 februari 2019