Kommunstyrelsens strategiska utskott, 2019-05-06, §§52-56

Organ

Kommunstyrelsens strategiska utskott

Sammanträdesdatum

2019-05-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§52-56

Datum då anslaget publiceras

2019-05-08

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-31

Senast uppdaterad den 8 maj 2019