Kommunstyrelsens strategiska utskott, 2019-09-23, §§88-92

Organ

Kommunstyrelsens strategiska utskott

Sammanträdesdatum

2019-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§88-92

Datum då anslaget publiceras

2019-10-08

Datum då anslaget avpubliceras

2019-10-30

Senast uppdaterad den 8 oktober 2019