Kommunstyrelsens strategiska utskott, 2019-11-18, §§113-121

Organ

Kommunstyrelsens strategiska utskott

Sammanträdesdatum

2019-11-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§113-121

Datum då anslaget publiceras

2019-11-22

Datum då anslaget avpubliceras

2019-12-16

Senast uppdaterad den 22 november 2019