Kommunstyrelsens trygghets- och demokratiutskott, 2018-11-23, §§52-57

Organ

Kommunstyrelsens trygghets- och demokratiutskott

Sammanträdesdatum

2018-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§52-57

Datum då anslaget publiceras

2018-12-03

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-27

Senast uppdaterad den 3 december 2018